Stadgar

HILTI BJJ ESKILSTUNA

reviderade 2017-06-04

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
Föreningen bedriver verksamhet inom idrotterna brasiliansk jiu-jitsu, samt submission wrestling.
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens
verksamhetsidé, samt sträva efter vänskaplig och kamratlig stämning fri från aggression. Föreningen
skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott. Föreningen vänder sig till människor i alla
åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet m m
Föreningen är ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) genom specialidrottsförbundet (SF)
Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K).
Inom SB&K är föreningen medlem i underförbunden Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet
(SBJJF) samt Svenska Submission Wrestling Förbundet (SSWF).
Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är
belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens
hemort är belägen.
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av
överordnat idrottsorgan.
På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa
föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av en eller flera utsedda
myndiga personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31
december.

7 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av
styrelsen.

8 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall,
utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock
skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet; Vardera parten svarar för egna
kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och
sekreterare, delas lika mellan parterna.

9 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads
mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

10 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads
mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om
upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till bestämt idrottsfrämjande ändamål
och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
11 § Medlemskap
Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.
När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen
ska godkänna alla medlemskap.

12 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift innan årsmötet
kommande år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom
att personen avförs från medlemsförteckningen.

13 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen
skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen
inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall
iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den
berörde.

14 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• har rätt till information om föreningens angelägenheter
• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE
15 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls innan den tredje söndagen i januari
månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra
veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; i sociala medier och på föreningens
hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med
annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det
anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, om tillämpligt revisorernas berättelser,
verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande
skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var
dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara
styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande
över förslaget.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Medlem som har betalt föregående termins avgift senast vid verksamhetsårets slut och under
mötesåret fyller lägst 12 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom
ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 § Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel
majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet.
Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende
av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs
absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om
röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller
vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad.
Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

20 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen
får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Om tillämpligt – Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-
/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från
medlemmarna (motioner).
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) maximalt 6 ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) om tillämpligt, 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta.
e) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
sammankallande.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i
kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

22 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte
när en revisor eller minst 10 %av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan
framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att
hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra
årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare
skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, anslås i
föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra
årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte
får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om
beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN
23 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av 2-3 ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets
slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen
meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER
24 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll
och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara
oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda
senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för
det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast
14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN
25 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 4-6 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som
behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår
ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden
t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte
rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till
befattning inom styrelsen.

26 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet
enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• ansvara för och förvalta föreningens medel
• om tillämpligt, tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 §
• förbereda årsmöte

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har
begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är
ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I
brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast
därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av
mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till
protokollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion,
kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av
bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.